วีดีโอในโครงการ

โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง

(SUZUKI CLEAN OCEAN PROJECT)


                                  โครงการ “CLEAN OCEAN” ภายใต้ชื่ออันเป็นที่รู้จักอันแพร่หลาย “ULTIMATE OUTBOARD MOTOR” ซูซูกิได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากร
ทางทะเลอันดีที่สุดในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นที่สุด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011  ซึ่งเราริเริ่มการรณรงค์อาสาสมัครการทำความสะอาดชายทะเล
เพื่อช่วยให้สภาพแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลมีสภาพที่ดีขึ้น โดยมีอาสาสมัครกว่า 9,000 คน ในประเทศญี่ปุ๋น ซึ่งแคมเปญดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ
จากกระทรวงสิ่งแวดล้อมในหัวข้อ “Plastic Smart Campaign” เพื่อให้ความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ถึงเวลาแล้วที่เราจะทบทวนว่าเราได้มีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไร และเพื่อกำหนดทิศทางใหม่ของเรา นอกจากการการรณรงค์อาสาสมัครการทำความสะอาดชายทะเลอย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อปัญหาขยะพลาสติก สิ่งนี้เป็นเหตุผลที่เราสร้างสโลแกนและโลโก้ใหม่ ภายใต้ชื่อ “SUZUKI CLEAN OCEAN PROJECT” เพื่อแสดงให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นของเรา และเราเชื่อว่ากิจกรรมของเราที่ดำเนินการทั่วโลกนี้จะเป็นก้าวที่นำไปส-ู่สภาพแวดล้อมทางทะเลที่่สะอาดขึ้นและทรัพยากรที่ดีขึ้นกิจกรรมและความมุ่งมั่นของซูซูกิ

พันธกิจ ทั้ง 3 ประการ มีดังนี้

1) กิจกรรม Clean-Up the World 

2) ลดบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

3) อุปกรณ์เก็บไมโครพลาสติกในทะเล

การมีส่วนร่วมในโครงการของบริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

1. กิจกรรมเก็บขยะริมชายหาด (Clean up the world Campaign)
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 1. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 2. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 3. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 สถานที่ ตำบลแสมสาร จังหวัดชลบุรี

โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 4. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 5. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 6. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2566 สถานที่ริมชายหาดนพรัตน์ธารา จังหวัดกระบี่

โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 7. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 8. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 9. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

ข้อมูล ณ วันที่  07 ตุลาคม 2565 สถานที่ริมชายหาดบางศิลา จังหวัดสตูล

โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 10. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 11. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 12. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สถานที่ริมชายหาดพัทยา จังหวัด ชลบุรี

โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 13. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 14. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 15. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

 ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562 สถานที่ หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดระยอง

2. การลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก (Reduce plastic Packaging)
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 16. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 17. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 18. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

การปรันปรุงบรรจุภัณฑ์เพื่อลดการใช้พลาสติก

3. กิจกรรมการทดสอบอุปกรณ์กรองดักเศษพลาสติกในทะเล (Micro Plastic Device)
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 19. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 20. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 21. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 22. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 23. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 24. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 25. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 26. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine
โครงการทำความสะอาดทะเลและชายฝั่ง 27. เครื่องยนต์เรือ Outboard engine

การทดสอบและติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ร่วมกับเรือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในปี 2564 ณ จังหวัดกระบี่