"เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเราใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด

มีบทบาทที่สำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมทั่วโลกโดยร่วมมือกับซัพพลายเออร์ของเราเพราะเราตระหนักถึงสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีกิจกรรมของการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรของเราจึงเน้นที่จะส่งเสริมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว” ซึ่งเป็นนโยบายที่หมายถึง “เราจัดซื้อวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากซัพพลายเออร์ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

 

นโยบายพื้นฐานการใช้งานและการบำรุงรักษาเพื่อสิ่งแวดล้อม

► ตรวจสภาพรถตามระยะ   
► เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ได้มาตรฐานตามระยะ

นโยบายพื้นฐานการจัดการกับชิ้นส่วน / อุปกรณ์ที่หมดอายุเพื่อสิ่งแวดล้อม

► เปลี่ยนอะไหล่ / เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการมาตรฐาน “ซูซูกิ” ซึ่งมีระบบการแยกขยะ และการกำจัดที่ถูกต้อง 

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ , ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เรือ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากทุกขั้นตอนของการผลิตรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เรือ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ควบคุม ป้องกัน บำบัด และลด มลภาวะต่างๆ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งในด้านมลพิษทางน้ำ , อากาศ , ขยะมีพิษ , สารเคมี , เสียง และอื่น ๆ ตามที่กฏหมาย ข้อบังคับตลอดจนข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงพันธะสัญญาข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด

2. มุ่งมั่นต่อการปกป้องภาวะสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งจากการอุปโภค บริโภค , การบำบัด , การควบคุมปริมาณของเสีย และการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการวางแผนภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

3. กำหนดวัตถุประสงค์ , เป้าหมาย ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และติดตาม ทบทวน การปฏิบัติงานที่มี ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4. จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน

5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารของบริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุเจตจำนงที่ได้ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ และนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้จะถ่ายทอดให้กับพนักงานทุกคนได้ทราบและพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป